การลงทุน คืออะไร

การลงทุน

     การลงทุน คือ การนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อหวังผลตอบแทนในอนาคต โดยสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้นั้นมีหลายประเภท เช่น หุ้น ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ ของสะสม เป็นต้นโดยการลงทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินต้น เพื่อสร้างรายได้ หรือเพื่อกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีอยู่

ประเภทของการลงทุน

ประเภทของการลงทุนสามารถแบ่งได้หลายประเภท ดังนี้

การลงทุนระยะสั้น คือ การลงทุนที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เช่น การลงทุนในพันธบัตร หุ้นกู้ ตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น

การลงทุนระยะยาว คือ การลงทุนที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป เช่น การลงทุนในหุ้น อสังหาริมทรัพย์ ของสะสม เป็นต้น

การลงทุนแบบปลอดภัย คือ การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น การลงทุนในพันธบัตร เงินฝากประจำ เป็นต้น

การลงทุนแบบเสี่ยง คือ การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การลงทุนในหุ้น อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนลงทุน

การลงทุน

ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนลงทุน มีดังนี้

เป้าหมายการลงทุน คือ วัตถุประสงค์ในการนำเงินไปลงทุน เช่น ต้องการเพิ่มมูลค่าเงินต้น เพื่อสร้างรายได้ หรือเพื่อกระจายความเสี่ยง

ระยะเวลาการลงทุน คือ ระยะเวลาที่ตั้งใจจะลงทุน

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่พอใจ

ความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับการลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ตัวอย่างการลงทุนเบื้องต้นสำหรับมือใหม่

  1. ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ หรือกองทุนรวมตลาดเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรักษาเงินต้น

    ลงทุนในกองทุนรวมหุ้น เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูง

    ลงทุนในหุ้นกู้ เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากประจำ

    ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อโอกาสในการสร้างรายได้จากการเช่า

    การลงทุนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของเงินต้น เพื่อสร้างรายได้ หรือเพื่อกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประโยชน์ของการลงทุน

เพิ่มมูลค่าของเงินต้น การลงทุนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของเงินต้นได้ โดยผลตอบแทนจากการลงทุนอาจเกิดจากกำไรจากการซื้อขายสินทรัพย์ ดอกเบี้ย หรือเงินปันผล

สร้างรายได้ การลงทุนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ลงทุนได้หลายรูปแบบ เช่น รายได้จากการขายสินทรัพย์ รายได้จากการเช่าสินทรัพย์ หรือรายได้จากดอกเบี้ย

กระจายความเสี่ยง การลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ จะช่วยกระจายความเสี่ยงของเงินต้น โดยหากสินทรัพย์บางประเภทเกิดความเสียหาย สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ยังสามารถช่วยชดเชยความเสียหายนั้นได้

นอกจากนี้ การลงทุนยังสามารถช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ของผู้ลงทุนได้ เช่น ทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะในการวางแผน และทักษะในการจัดการความเสี่ยง

การลงทุน

อ่านเพิ่มเติม : financeplaning.com